Tehtar


Samohlásky

          Tehtar jsou znaky, které se píší nad nebo pod Tengwar. Nejčastěji znázorňují samohlásky, ale některé mají i jiný význam. Jelikož většina slov v češtině končí samohláskou, píšeme samohlásky nad předcházející souhlásku. Chceme-li, nebo není-li to jinak možné, můžeme psát samohlásky jednotlivě. V tom případě píšeme krátké samohlásky nad krátké nosiče, dlouhé samohlásky na dlouhé nosiče nebo je píšeme zvdojené nad krátký nosič. (Tehtu pro a nemůžeme zdvojit, proto pro dlouhé á používáme cirkumflex.)
 

Teoreticky bychom mohli napsat zdvojenou samohlásku i nad dlouhý nosič, což by asi značilo velmi dlouhou samohlásku, ale myslím, že čeština takové potřeby nemá. Pokud vůbec, tak by se něco takového snad hodilo do věty: "Vítej, ó mocný bojovníku." Ale přesto bychom měli i v tomto případě dát přednost dlouhému nosiči s jednoduchou tehtou.

 

a e i, y o u
a e i, y o u
 
á é í, ý ó ú, ů
á é í ó ú, ů
á é í ó ú, ů

 

Jistě jste si uvědomili, že když vyslovujeme i stejně jako y, tak pro ně také používáme jen jeden znak. To samé platí pro ú a ů. Pokud ze souvislostí v  textu nevyplývá, máme-li na mysli bít nebo být, (ovšem takovou větu bych tedy opravdu rád slyšel), můžeme napsat tvrdé y jako háček. V Němčině značí tehta v podobě háčku ö (tedy samohlásku, která vznikne, jsou-li rty jako u o, ale vyslovíme e). Angličtina používá háčku jako tehty pro dvojhlásku aj.


          Zde je několik jednoduchých příkladů:

 

na ke ti, (ťi) do
na ke ti do
 
až, (aš) ůl tu od, (ot)
az úl tu od

 


Dvojhlásky

          Čeština má také dvojhlásku ou. (Jiné dvojhlásky au a eu se vyskytují jen v cizích slovech nebo v citoslovcích). Napadají mě čtyři možnosti, jak psát dvojhlásku ou:

 

1.  tou 2.  tou 3.  tou 4.  tou
tou tou tou tou

 

V prvním příkladu je použito jedné tehty, která značí dvojhlásku ou. Tento způsob zápisu bychom měli používat jen tehdy, je-li ou skutečně dvojhláskou, např. ve slově moucha. Ve slovech, kde je mezi o a u tzv. ráz (např. po'užít, bychom se měli držet třetí varianty - ledaže bychom záměrně chtěli zapsat nespisovnou výslovnost bez rázu (použít).
Poznámka: Normálně píši tehtu ou jako spojené o a u, tedy jako tehtu o které vede od stonku ještě druhá kudrlinka zatočená doleva. Slováci by takto mohli zapisovat uo, ô jelikož je u nich daleko častější než ou, ov. Takový znak ale fonty nenabízejí. Pro psaní na počítači jsem tedy zvolil pro ou znak, který Dan Smith ve své dokumentaci nazývá "over-twist."
Druhý příklad využívá polosamohláskového znaku vala, který zastupuje právě to necelé u ve dvojhlásce ou. Tento zápis se hodí pro slovenské ov.
Třetí varianta zobrazuje dvojhlásku rozepsanou. Ve slově tou ale není třeba takového řešení. Doporučuji dvě samohlásky rozepisovat tehdy, nevyslovujeme-li je jako dvojhlásku, ale odděleně (s rázem), např. ve slovech použít (po'užít), neobjevit (ne'objevit). Je to ale jen doporučení. I samohlásky rozepsané za sebou někdy znamenají dvojhlásku. Především v cizích slovech a jménech se tomu nevyhneme: Théodén, Eorl, atp.
Čtvrtý způsob nám připomíná, že lze samohlásky psát také odděleně od tengwar. Tato možnost je rovnocenná první i druhé variantě.


          Způsob psaní dvojhlásky pomocí znaku vala se vypořádá s každou dvojhláskou (au, eu, ou).

          V cizích slovech se setkáme i s jinými samohláskovými spojeními. Zde za nás vše vyřídí fonetická transkripce: např. slovo biologie píšeme jako bijologije. Stejným způsobem můžeme převádět slovenské dvojhlásky ia, ie na ja, je.

           biologie


Prodloužení samohlásek

          Obyčejně můžeme samohlásku prostě zdvojit a tím ji prodloužit. Píšeme-li rukou, není problém napsat dlouhé ó nebo ú jako dvě kudrlinky těsně vedle sebe. Rukou můžeme napsat leccos. Třeba i dvojhlásku ou nebo slovenské ô tak, jak ukazuje můj vlastnoruční opis Malbethovy věštby. Ale když píšeme tengwar na počítači, což se díky rozmachu fontů na způsob Dana Smitha stalo čím dál lákavější, nelze vždy napsat dlouhé ó a ú jako dvě kudrlinky vedle sebe (nevypadá to hezky). V takovém případě můžeme samohlásku prodloužit rovnou čárou nebo vlnovkou pod tengwou. Čára nebo vlnovka značí běžně zdvojení souhlásky (viz níže), ale takových případů je v češtině málo, takže lze snadno rozpoznat, že se nejedná o zdvojení souhlásky, ale o prodloužení samohlásky. V případě tengwar lambe (27) a alda (28) píšeme tilde dovnitř znaku:

dům pórek sůl lůj
dům pórek sůl lůj

 


Zdvojení souhlásek

          Souhlásku zdvojuje nebo prodlužuje rovná čára nebo vlnovka, kterou píšeme pod tengwu. Pokud tengwar píšeme na počítači, a potřebujeme-li zdůraznit, že se nejedná o zdvojení souhlásky, ale o prodloužení samohlásky (např. v případě ó a ú) doporučuji mezi oběma případy jednotně rozlišovat. Například tak, že samohlásku prodloužíme rovnou čárou pod tengwou a souhlásku zdvojíme vlnovkou pod tengwou. Píšeme-li ale rukou, držme se raději přirozeného dvojitého psaní samohlásky. V některých případech nelze v rukopise rovnou čáru od vlnovky rozlišit.

          V případě tengwar lambe (27) a alda (28) píšeme čáru nebo vlnovku dovnitř znaku. Jako příklad uvedu zdvojení j ve slově nejjasnější.

           nejjasnější


Předcházející nosovka

          Čára nebo tilde (vlnovka) nad souhláskou znamená předcházející nosovku. Nosovka pochází ze stejné sady.

Před t, d, ť, ď, c, dz je nosovka n nebo ň,
před p, b, f, v, ps, bz je to nosovka m,
před č, dž, š, ž, ťň, ďň máme opět buď ň nebo n,
před k, g, ch, h, ks, gz máme buď zadní n (jako ve slově venku) nebo ň.

          Takovýto zápis nedoporučuji používat tam, kde nosovka nesplyne s následující hláskou. Hodí se spíše pro slova jako: venku, punťík, kaňka, pondělí nebo pro cizí slova: lampa, panděro, inženýr, gamba, bendžo, Kongo, bunda, atp. Zápis českého jazyka to příjenmě zkrátí a k záměnám slov jako banka a baňka snad nemůže dojít. V každém případě, kde by k podobné záměně přece jen mohlo dojít, musíme slovo napsat natolik jednoznačně, aby k záměně nedošlo. I kdybychom měli ve slově banka psát númen (popř. nwalme, které značí zadní n) a ve slově baňka noldo.

venku puntík lampa kaňka
venku puntík lampa kanka


Zeslabení hlásky

          Tečka pod souhláskou značí, že ji vyslovujeme slabě, neúplně, nezněle. Obvykle takový případ nastává u slovních spojení, např. ve spojení pořád dál. Ve slově pořád vysovujeme d velmi slabě, skoro nezněle jako takové polovičaté "něco mezi d a t" - viz ukázka Cesta jde pořád dál a dál, nebo Gil-Galad, to byl elfů král.

          Tečky pod tengwou lze tím pádem také použít k rozlišení nejasností, napsali-li jsme plod nebo plot. V případě, kdy ze souvislostí textu nelze vyčíst, jedná-li se o plod nebo plod, můžeme plod napsat s tengwou ando, pod kterou umístíme tečku. Hlásku d vyslovíme nezněle, ale přitom nám text říká, že se jedná o d. Osobně si ale myslím, že ale takový případ, kde by čtenář opravdu mohl zaměnit plod s plotem, se prakticky nemůže vyskytnout. Leda v konstruovaných případech, např: "Šel jsem kolem plotu a na jabloni viděl krásný plod. Pak na mě plod/plot spadl." Uvědomme si ale, že v mluvené češtině také nemůžeme rozlišit, máme-li na mysli plod nabo plot. Proto musíme stavbu naší věty přizpůsobit tak, aby bylo dobře patrné, který plot myslíme. Říkám to proto, aby se nestalo zvykem, psát každé d na konci slova jako ando s tečkou! To prosím ne! Takový zápis používejte jen u vlastních jmen, názvů a v situacích, kde je to nevyhnutelné.


Interpunkce

          Pro interpunkci nemám rozvržená pravidla. Ani se do toho nechci pouštět, protože většinou se při zápisu tengwar žádná interpunkční znaménka nepsala. V ukázkách psané češtiny najdete některá interpunkční znaménka, kterých se můžete, ale také nemusíte držet. V textu psaném ručně používám i jiná znaménka, která font neobsahuje.

          Máte-li někdo rozumný návrh, jak psát tečky, dvojtečky, čárky, středníky, apostrofy, uvozovky, závorky, otazníky, vykřičníky, pomlčky, atd. Dejte mi vědět, rád se na to podívám.

 


, Sven Siegmund